Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Kuopion Taekwondo ry

Yhdistysrekisteritunnus:149.153

kuopiontaekwondo(at)gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Seuran puheenjohtaja (yhteystiedot)

3. Rekisterin nimi

Kuopion Taekwondo ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Kuopion Taekwondo ry:n hallinto pitää yllä jäsenrekisteriä seuran toiminnan ja talouden vuoksi. Seura käyttää jäsenten tietoja jäsen- ja harjoitusmaksujen, jäsenkirjeiden, kokouskutsujen, kilpailu- ja leiritoiminnan tms. jäseninformaation postittamista ja käsittelyä varten. Jäsenrekisteriä voidaan käyttää myös seuran omaan tilastolliseen seurantaan esim. jäsenten ikäjakauman tms. selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu Kuopion Taekwondo ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Jäsentietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

Etu- ja sukunimi, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alle 18-vuotiaiden jäsenten osalta myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Jäsenyystiedot:

Harjoitusryhmä, vyöarvo, Sportti-ID ja jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen omat ilmoitukset rekisteritietojen lisäämiseksi, poistamiseksi tai muuttamiseksi.

Seuran hallituksen tai toimihenkilöiden tekemät lisäykset, poistot tai muutokset.

7. Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Kuopion Taekwondo ry:n jäsen.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Kuopion Taekwondo ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Tietojen sääntöjenmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto:

Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä tulostettuja versioita jäsenrekisteristä vain seuratoimintaan liittyviä tiettyjä tarkoitusperiä varten. Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita. Jäsenrekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.

B ATK:lla käsiteltävät aineistot:

Varsinaisen jäsenrekisterin tietokanta sijaitsee Avoine Oy:n palvelimella. Avoine Oy vastaa omien järjestelmiensä tietoturvasta ja käytettävyydestä omien tietoturvaperiaatteiden sekä palvelutasovaatimustensa mukaisesti.

Jäsenrekisterin tietokantoihin ja tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallitus ja joita hallinnoi Kuopion Taekwondo ry:n rekisterinhoitaja.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.3.2018.